MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

je onkolog, paliatr, vedoucí týmu podpůrné a paliativní péče v Masarykově onkologickém ústavu v Brně a předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

 

PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

Ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. LF UK. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Absolvoval dlouhodobou stáž na VU Medical Center v Amsterdamu a kurz práce s komplikovaným zármutkem na Columbia University v New Yorku. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny ČSL JEP. V roce 2016 získal cenu Early Researcher Award Evropské asociace paliativní péče.

 

PharmDr. Jana Gregorová

Vedoucí Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha,
Ústav farmakologie 2. lékařské fakulty UK, Praha
Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU, Brno,
Předsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP
Klinický farmaceut se zaměřením na farmakoterapii v oblasti onkologie, infekčního lékařství, intenzivní medicíny a paliativní péče.

 

MUDr. Monika Náležinská

pochází z Vysočiny, ze Žďáru nad Sázavou. Narodila se 10. 12. 1976 v Novém Městě na Moravě. Středoškolské vzdělání zahájila na žďárském gymnáziu a dokončila na International High School v Eugene (Oregon). Pro studium medicíny si vybrala 2. LF UK v Praze Motole, kterou dokončila v r. 2002. Rozhodla se pro obor gynekologie a porodnictví. Jejím prvním působištěm byla okresní nemocnice v Havlíčkově Brodě, odkud pokračovala do KN Pardubice a do nemocnice v Ivančicích.
Specializační vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví splnila složením příslušných atestačních zkoušek na Porodnicko-gynekologické klinice UK a FN Hradec Králové v r. 2005 a v r. 2014. V současné době pracuje na Klinice operační onkologie, oddělení gynekologické onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně na Žlutém kopci. Na tomto oddělení se věnuje zejména péči o pacientky s pokročilými stádii gynekologických maligních onemocnění. Nástavbovou atestaci v oboru paliativní medicína absolvovala v r. 2017.
Žije s manželem a dětmi v Bořeticích u Hustopečí.

 

MUDr. Jana Michlová

pracuji jako lékařka na Interním oddělení Masarykovy městské nemocnice a.s. v Jilemnici a spolupracuji s Domácím hospicem Duha Hořice, kontaktní místo Vrchlabí.

 

MUDr. Irena Závadová

Od roku 2009 se věnuji paliativní péči v Domácím hospici Cesta domů, v r. 2012 jsem úspěšně ukončila specializační vzdělávání v oboru Paliativní medicína. Od roku 2014 vedu subkatedru paliativní medicíny při IPVZ a od roku 2017 zastávám pozici místopředsedkyně České společnosti paliativní medicíny. V rámci ČSPM ČSL JEP také vedu pracovní skupinu pro Mobilní specializovanou paliativní péči.

 

Mgr. David Štěpánek

psycholog v Hospici sv. Alžběty v Brně

 

MUDr. Petr Ridzoň

zást. primářky, Neurologické oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Člen Výboru neurologické společnosti JEP a Výboru Neuromuskulární sekce společnosti. Přednáší a publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech, tematicky hlavně z oboru neuromuskulárních nemocí, elektromyografie a paliativní péče v neurologii.

 

MUDr. Jindřich Polívka

(nar. 1973), po absolvování 1. LF UK v Praze v r. 2001 nastoupil jako lékař na 2. interní kliniku FNKV v Praze, od r. 2003 pracoval na oddělení klinické hematologie FNKV v Praze, od r. 2012 působí na 1. interní klinice – hematologie 1. LF UK a VFN v Praze. Od r. 2012 pracoval jako externí lékař v Cestě Domů a od r. 2015 působí jako vedoucí lékař Hospice Dobrého Pastýře Čerčany.
V r. 2004 složil atestaci v oboru interní lékařství prvního stupně, v r. 2006 atestaci v oboru hematologie a krevní transfúze a v r. 2013 atestaci v oboru paliativní medicína.
V letech 2007 – 2012 se specializoval na diagnostiku a léčbu nehodgkinských lymfomů, akutních leukemií a vzácných hemato-onkologických onemocnění. Od roku 2007 se specializuje na diagnostiku a léčbu kožních lymfomů a na paliativní medicínu, resp. na paliativní péči v hemato-onkologii.
Je ženatý, má dvě děti. Zajímá se o literaturu, psychologii a hudbu.

 

MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.

Kardiologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

 

Dr. Cristian Camartin MSc

Primář paliativni mediciny Kantonsspital Graubünden, Chur Svycarsko

 

PhDr. Mgr. Ivana Spurná, Ph. D.

(*roč. 1981)
– studia: učitelství pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě UHK, dále jednooborová psychologie FF UK Praha, kde následně i postgraduální studium
– absolventka pětiletého psychoterapeutického výcviku v Kognitivně-behaviorální terapii (Mezinárodní institut Odyssea, prof. MUDr. J. P. Praško, CSc.)
-pracoviště: Hemodialyzační středisko a Interní oddělení Strahov /8. rokem/
-pozice: psycholog ve zdravotnictví
– odborná profilace: psychologická péče o somaticky nemocné (dialyzované) pacienty a jejich rodiny, podpůrná a paliativní péče, psychoterapeutická praxe, pedagogická činnost na VŠ a penitenciární psychologie (výzkumná činnost – problematika mladistvých vrahů)

 

MUDr. Pavel Svoboda

primář Domácího hospice sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč

 

MUDr. Jana Dušánková

od roku 1997 na Onkologickém oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. V roce 2013 nástavbová atestace z paliativní medicíny, poté zahájen provoz paliativní ambulance a o rok později  provoz  mobilního hospice, který je prakticky zařazen jako jedno  z „oddělení“ Masarykovy nemocnice .

 

MUDr. Vendula Mazancová

lékař ZZS ( vedoucí lékař Oblastní středisko Jindřichův Hradec), lékař Oblastní charita Pelhřimov, DHP Iris, specializace: praktický lékař, urgentista, paliatr.

 

Mgr. Tereza Gajdůšková

právnička z Kanceláře veřejného ochránce práv, aktuálně pověřena ochránkyní Mgr. Annou Šabatovou Ph.D., prevencí špatného zacházení s pacienty v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Špatným zacházením je přitom třeba rozumět jednání, které (obecně řečeno) nerespektuje lidskou důstojnost. V prostředí léčeben může mít podobu neúcty k právům pacienta, nerespektování jeho sociální autonomie, soukromí nebo práva na spoluúčast v procesu rozhodování o jeho vlastním životě, zneužívání závislosti na poskytované péči, nebo jejího prohlubování.

 

Mgr. Marek Uhlíř

Ředitel mobilního hospice Cesta domů, předseda Fóra mobilních hospiců, člen výboru ČSPM ČLS JEP. Vystudoval obor diplomovaný zdravotnický záchranář na vyšší zdravotnické škole, žurnalistiku a management ve zdravotnictví na UK v Praze. Pracoval u zdravotnické záchranné služby v Praze a ve Středočeském kraji, na urgentním příjmu FN Motol, na odboru bezpečnosti a krizového řízení na Ministerstvu zdravotnictví ČR a ve výzkumném týmu EuroHealth Consumer Index v Bruselu.

 

MUDr. Ondřej Kopecký

vedoucí lékař Centrum podpůrné a paliativní péče KARIM VFN Praha

 

Doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D.

pracoviště: Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská
fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, odborný asistent
Mobilní hospice Ondrášek, poradce pro pozůstalé

 

Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

socioložka, dlouhodobě se zabývá tématy zdraví, nemoci a medicíny. Od roku 2015 pracuje v Institutu výzkumu sociálního zdraví na Univerzitě Palackého, kde se věnuje kvalitativnímu zkoumání života s terminální nemocí v rámci mezinárodního projektu zachycování pacientských zkušeností DIPEx.

 

Mgr. Jiří Krejčí

manažer Pracovní skupiny dětské paliativní péče

 

MUDr. Kateřina Menčíková

lékařka Domácího hospice Cesta Domů

 

MUDr. Marek Sochor

Komplexní onkologické centrum KN Liberec

 

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU
Česká onkologická společnost ČLS JEP
čestný předseda Společnosti paliativní medicíny ČLS JEP

 

PhDr. Tomáš Mertin

je vzděláním psycholog a psychoterapeut. Působí jako konzultant, trenér a kouč ve společnosti Centrum dohody, kde také vede tým projektových manažerů. Realizuje rozvojové projekty pro týmy nemocnic a zdravotnických zařízení, firem a institucí působících ve zdravotnictví.
Zaměřuje se na oblast úspěšné týmové spolupráce a komunikace, prevenci a zvládání náročných i konfliktních situací.

 

MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D.

radiační onkolog, Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Brno
odborná asistentka, Lékařská fakulta Masarykova univerzita Brno

 

MUDr. Pavlo Stasiuk

ošetřující lékař a vedoucí lékař projektu „Spolu až do konce“v nemocnici následné péče Vysoké Mýto

 

Mgr. Eva Havlíková

náměstek pro ošetřovatelskou péči a iniciátor programu paliativní péče v nemocnici Vysoké Mýto

 

Mgr. Radmila Včelná

je farářkou Českobratrské církve evangelické v Brně-Židenicích. Působí jako duchovní (nemocniční kaplan) v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí a spolupracuje s domácím hospicem Tabita v Brně.

 

prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Patří již řadu let mezi přední specialisty v oborech geriatrie a paliativní medicíny v českém i evropském kontextu.
Pracoval 6 let na geriatrické klinice, poté 12 let v největším českém hospici v Rajhradě u Brna, v pozici lékaře, posléze primáře a ředitele.
V roce 2016 založil projekt Paliativní institut Brno, který se věnuje rozvoji a propagaci kvalitní multidisciplinární péče o křehké geriatricky nemocné a mobilní specializované paliativní péči. Je zkušeným a vyhledávaným lektorem a mentorem v oblastech geriatrie, paliativní medicíny a týmové práce.
Již řadu let se věnuje zdravotní politice, je iniciátorem a garantem koncepce víceúrovňové paliativní péče v krajích, nyní především v kraji Vysočina. Je zakladatelem a následně 8 let předsedou České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.
kontakt:
www.paliativni-institut.cz
www.geriatricka-paliativni-pece.cz
+420737230772
kabelka@paliativni-institut.cz

 

MUDr. Adam Houska

lékař v mobilním hospici Cesta domů, výzkumný pracovník Centra paliativní péče. V letech 2008–2011 pracoval na Interní klinice ÚVN v Praze. V roce 2015 atestoval ze všeobecného praktického lékařství. V rámci doktorského studia lékařské psychologie na 1. LF UK se věnuje vnímání autonomie a priorit pacientů v závěru života. Absolvoval výcvik v komunikaci závažných zpráv americké společnosti VitalTalk (Dr Anthony Back, Dr James Tulsky)

 

Prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová

V roce 1997 ukončila studium na 2. lékařské fakultě UK v Praze a nastoupila jako pediatr na Kliniku dětské chirurgie FNM. V roce 2000 složila atestaci I. stupně z pediatrie, v roce 2003 atestaci II. stupně z pediatrie a v roce 2008 atestaci v oboru intenzivní medicína. V roce 2012 jí byla přiznána způsobilost v oboru Praktický lékař pro děti a dorost. V červnu 2017 složila atestaci v oboru Paliativní medicína.

Od ukončení studia do roku 2011 pracovala jako ordinář pediatr na JIP Kliniky dětské chirurgie FN Motol. Od roku 2011 do roku 2012 pracovala jako zástupkyně primáře Dětského oddělení nemonice Hořovice. Od ledna 2013 do května 2015 pracovala opět jako ordinář pediatr na JIP Klinicky dětské chirurgie FN Motol. Souběžně s nemocniční praxí od roku 2005 pracuje jeden den v týdnu v ordinaci PLDD. Od června 2015 je ve funkci primářky Dětského oddělení nemocnice Hořovice. V rámci oddělení pečuje o dětské pacienty s život limitujícími onemocněními, je členkou a odborným garantem paliativního týmu hořovické nemocnice. Pravidelně přednáší a publikuje, věnovala se i výuce mediků na 2. LF UK.
Problematice paliativní péče u dětí se věnuje několik posledních let. V letech 2013-2014 absolvovala dobrovolnický kurz v mobilním hospici Cesta domů a od listopadu 2014 pracuje jako externí pediatr tamtéž. V případě přijetí dětského pacienta do péče Cesty domů je plně k dispozici k domácím návštěvám i telefonickým konzultacím. Od prosince roku 2015 je předsedkyní Pracovní skupiny dětské paliativní péče ČSPM ČLS JEP a od února 2017 členkou výboru ČSPM.

 

Mgr. David Šourek

pracuje pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR jako lektor a člen expertních týmů. Věnuje se mj. tématům důstojného umírání, kvality péče a etiky.

 

MUDr. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Centrum podpůrné a paliativní péče
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praha